De Maatwerkplaats als proeftuin voor Veranderopgave Inburgering

Vanaf 1 juli 2021 krijgen gemeenten weer de regie op de inburgering. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) bereiden zich sinds eind 2018 voor op de nieuwe inburgeringswet. Zo denken ze met elkaar na over bijvoorbeeld de verplichte brede intake, de samenwerking met het AZC, de inrichting van de inburgeringstrajecten, de begeleiding van de inburgeraars.

Beleidsadviseur Cobi van der Beek: “Je zou de methodiek van De Maatwerkplaats als een soort proeftuin voor de nieuwe wet kunnen zien. We leren met elkaar hoe inburgering en participatie elkaar kunnen versterken. Wat de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten is, van Stroomopwaarts, van de statushouders zelf. En wat onze ketenpartners kunnen en willen betekenen.

Netwerkaanpak: denk en doe mee
MVS willen, zodra dat Corona-technisch mag, een netwerkbijeenkomst voor ketenpartners organiseren, er komt informatie op de gemeentelijke websites en ze zoeken contact via de mail. Op dit moment hebben de gemeenten twee concrete vragen aan de netwerkpartners:
– Waar zie je raakvlakken met jouw eigen organisatie
– Waaraan kan jij bijdragen?

De antwoorden op deze vragen zijn zeer welkom via de mail.

Nieuwe inburgeringswet in het kort
De gemeenten moeten vanaf 1 juli 2021 aanbieden:
– Brede intake vanuit AZC en warme overdracht aan gemeente
– Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP)
– Verhoging van de taal-eis van A2- naar B1-niveau
– Hervorming markt voor inburgeringscursussen, inkoop door gemeenten. Drie routes: onderwijsroute, B1-route en Z-route
– Herziening examenstelsel: combinatie van centrale toetsing en behalen van resultaten in de (lokale) praktijk
– Activering en (financiële) ontzorging van statushouders.

Visie op de nieuwe wet
De MVS-gemeenteraden hebben in 2019 de volgende uitgangspunten vastgesteld:
– Snelle participatie, bij voorkeur via betaald werk
– Gemeenten verantwoordelijk voor randvoorwaarden, integrale aanpak met aandacht op maat voor alle leefgebieden
– Statushouder verantwoordelijk voor participatie en inburgering, heeft eigen inspanningsverplichting
– Samenhangend netwerk

Meer weten?
Op de website van de Rijksoverheid staat de tijdlijn 2017-2021 beschreven, inclusief achterliggende documenten.